خط انتقال آب محور فرح آباد

کاسپین لوله شریان آبی کشور ...

مقایسات بین آزمایشگاهی

در  این برنامه که برای آزمونهای MFR , OIT , Density , Carbon Black Content ,Carbon Black Dispersion صورت پذیرفت،30 آزمایشگاه از بهترین آزمایشگاههای مستقل پلیمری و آزمایشگاههای بزرگترین و معتبرتری ...