شرکت صنعتی کاسپین لوله طبرستان با بیش از 12 سال تجربه توانسته است افتخارات زیر را بدست بیآورد.