از جمله ماموریت شرکت درسالهای آتی :

- راه اندازی خط تولیدی جدید لوله کاروگیت (دو جداره ) از سایز 160 تا 800 میلیمتر از نوع نسوز 

- ارتباط با IT و اخذ  گواهی دانش بنیان 

- راه اندازی خط تولید لوله PPR از سایز50  تا 160میلیمتر