پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین
پایاب سد عمارت خدا آفرین

موضوع قرارداد: خریدلوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه  اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار  پایاب سد عمارت و  خداآفرین

کارفرما: مجری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی کشور

مدیر طرح: گروه مشارکت مهندسین مشاورکاواب 

شماره قرارداد:  603/99/6754

تناژقرارداد: 505/000 کیلوگرم 

تاریخ عقد قرارداد: 1399/12/24

پایان  قرارداد: 1400/06/30

آدرس برای کارگاه جهاد نصر کوثر: اردبیل - پارس آباد - جعفر آباد - بعد از مسکن جعفر آباد

ارسال برای کارگاه بارمان سازه:اردبیل، جاده مشکین شهر- پارس آباد، ۶۰ کیلومتر مانده به پارس آباد، سه راهی طاهرآباد به سمت پادگان شهید مدنی، روستای سیف خانلو،