واحد عمرانی 4 لاریجان پایاب سد خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی
واحد عمرانی 4 لاریجان پایاب سد خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی
واحد عمرانی 4 لاریجان پایاب سد خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی
واحد عمرانی 4 لاریجان پایاب سد خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی
واحد عمرانی 4 لاریجان پایاب سد خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی

موضوع قرارداد: تامین لوله واتصالات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری واحد عمرانی 4 لاریجان در استان آذر بایجان شرقی

کارفرما: مجری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی شمال و غرب کشور

مدیر طرح: شرکت مهندسین مشاور یکم

شماره قرارداد: 603/96/12781

شروع قرارداد: 1397/02/23

پایان قرار داد: 1397/11/30

تناژ: 1/540/000 کیلوگرم

مبلغ اولیه قراداد : 144/829/850/815  

 

آدرس حمل لوله: اردبیل - اصلاندوز - کیلومتر 2 جاده خمارلو - روستای قارلوجه انبار شرکت بارمان سازه

تبریز: کلیبر - جانان لو به سمت جاده جلفا - روستای عاشقلو - کارگاه حاشیه ارس