ناحیه چهارم خدا آفرین
ناحیه چهارم خدا آفرین
ناحیه چهارم خدا آفرین
ناحیه چهارم خدا آفرین
ناحیه چهارم خدا آفرین

موضوع قرارداد: خرید و تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ناحیه چهارم خدا آفرین

کارفرما: مجری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی کشور

مدیر طرح: گروه مشارکت آب کاووش سرزمین آب و خاک تهران

شماره قرارداد: 603/65/13127

تناژقرارداد: 2/207/853 کیلوگرم 

تاریخ عقد قرارداد: 1396/10/26

پایان  قرارداد: 1397/08/30

آدرس برای کارگاه جهاد نصر کوثر: اردبیل - پارس آباد - جعفر آباد - بعد از مسکن جعفر آباد

ارسال برای کارگاه جنوب سازه: اردبیل - پارس آباد - جعفر آباد - به سمت بیله سوار - روستای روح کندی روبروی سیلو 8990