بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین
بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین
بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین
بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین
بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین
بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین
بخش اول نواحی سوم و چهارم خدا آفرین

موضوع قرارداد: خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن شبکه آبیاری پایاب سد خدا آفرین در استان اردبیل بخش اول

کارفرما: مجری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی رود خانه های مرزی کشور

مدیر طرح: گروه مشارکت آب کاووش سرزمین آب و خاک تهران

شماره قرارداد: 603/96/10472

تناژکل قرارداد: 1/691/181/059 کیلوگرم

تاریخ عقد قرارداد: 1396/02/10

پایان  قرارداد: 1397/08/30

مبلغ اولیه قرارداد : 125/998/841/400 ریال

مبلغ با 25% اضافه کاری : 157/486/051/750ریال

آدرس برای کارگاه جهاد نصر کوثر: اردبیل - پارس آباد - جعفر آباد - بعد از مسکن جعفر آباد

ارسال برای کارگاه جنوب سازه: اردبیل - پارس آباد - جعفر آباد - به سمت بیله سوار - روستای روح کندی  روبروی سیلو 8990