واحد بازرگانی به عنوان قلب تپنده شرکت، مأموریت دارد تا با شناخت و آگاهی از شرایط محیطی ، بازار مطمئن و سودمندی برای شرکت ایجاد نموده و مسیر رشد و توسعه را فراهم نماید. این واحد می‌بایست با توجه به پتانسیل‌های موجود، فرصت‌های کاری را شناسائی نموده و با تهیه و تدوین پیشنهادات و اسناد مناقصه، زمینه را برای عقد قراردادهای کاری جدید و مشارکت‌های نو فراهم نماید.

اهم وظایف واحد مذکور به شرح ذیل می باشد :

- برنامه ریزی جهت خرید مواد اولیه

- دریافت اسناد کلی قرارداد و هماهنگی با مدیر تولید جهت ارائه برنامه زمانبندی

- هماهنگی با مدیر کنترل کیفیت در خصوص تنظیم صورت جلسات پروژه طبق لیست ارسال کالا

- هماهنگی با مدیر انبار در خصوص ارسال کالای تولیدی، بعد از تاییدیه بازرسی، به انبار خریدار طی آدرس اعلام شده

- هماهنگی با مدیر انبار طبق خروجی از واحد بازرگانی و نظارت شماره خروجی با حواله خروج از انبار بعد از تاییدیه واحد انبار، حسابداری، کنترل کیفیت و واحد حراست از نظر مقدار با بارنامه

- تایید تحویل لوله سالم به انبار از انباردار و کارگاه خریدار از طریق فکس

- ارسال صورت وضعیت طبق ارسال لیست کالا تا سقف یک ماه

- پیگیری مطالبات ارگان های دولتی و پیمانکاران

پیش فاکتور شرکت پلی اتیلن کشاورز اصفهان